Don't Remove

Showing 1-20 of 27 diamonds
IMG Labsort icon Stock IDsort icon Shapesort icon Weightsort icon Colsort icon Clarsort icon Meas. Depsort icon Tabsort icon Cutsort icon Polsort icon Symsort icon Fluorsort icon
acher layout acher layout Asscher 0.40 F VVS2 VG VG
EC-40-2-VVS EC-40-2-VVS Emerald 0.40 VVS2
1/2 MERALD EC2G1 Emerald 0.50 G VVS2 68.0 70 VG VG
RAD-COLL-VVS RAD-COLL-VVS Radiant 0.53 F VVS2 VG VG
gab-3 Cushion 2.01 D VS2 70.0 69 EX VG
OV-116 Oval 2.01 H VS2 10.36x6.78x3.78 55.8 63 VG VG
ASHER -208 Asscher 2.08 F IF 7.07x6.94x4.72 67.0 67 EX VG FNT
EC-303 Emerald 3.03 E SI1 10.84x7.40x4.27 57.7 69 VG VG
TV-492 Cushion 3.11 F VS2 8.52x8.42x5.65 67.0 72 EX VG
tv320 Cushion 3.20 G VS1 8.64x8.17x5.37 65.0 65 VG EX G
RO-3351 Round 3.35 I SI1 9.76x9.81x5.80 59.0 60 EX EX MED
EC-370 Emerald 3.70 K VS1 10.41x7.51x5.02 66.0 68 VG VG MED
TV-372 Cushion 3.72 I VS1 9.11x8.33x5.71 68.0 68 VG VG
RO-401 Round 4.01 F SI1 10.10x10.12x6.30 62.3 56 VG EX
PS-510 Pear 4.01 D SI1 56.0 55 VG VG FNT
hadad 1 Cushion 4.02 K VVS2 9.39x8.39x5.39 VG VG VG
tv402 Cushion 4.02 E SI1 9.11x9.02x6.00 65.8 EX EX G
RAD-462 Radiant 4.62 K SI1 11.19x8.52x5.89 69.0 73 FNT
RAD-472 Radiant 4.72 D SI1 10.74x9.06x6.07 67.0 67 VG VG
TV-502 Cushion 5.02 H SI1 10.02x9.13x6.30 69.0 70 VG G
CSV

服务条款             Copyright © 2016 Ben Yona Diamonds LTD.. YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™.